Prawo państwowe

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Przykładowej Instytucji.

Wcześniej: ustawa o samorządzie terytorialnym. Ustawa szczegółowo określa zadania i kompetencje gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Najogólniej – to mieszkańcy na określonym terenie tworzą gminę. Do jej zakresu działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Szczegółowo także opisuje właściwości oraz prawa i obowiązki organów gminy (rady oraz wójta – burmistrza, prezydenta). Dz.U. 2013.594 tekst jednolity z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o samorządzie gminnym.

Opisuje organizację sektora finansów publicznych. Obecnie nastąpiła reorganizacja finansów publicznych, m.in. likwidacja zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych. Nowością jest też wprowadzenie instytucji budżetu zadaniowego. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 885 tekst jednolity z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o finansach publicznych.

Ustawa stanowi podstawę prawną organizacji i działalności muzeów. Określa cele i zasady tworzenia muzeów, organizację, zasady rejestracji muzeów, reguluje kwestie muzealiów oraz ochrony prawnej rzeczy ruchomych o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczonych z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst jednolity ustawy został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 2012 nr 0 poz. 987

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o muzeach.

Ustawa stanowiąca podstawę prawną rachunkowości. Zwyczajowo nazywana „polskim prawem bilansowym”. Określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Reguluje także zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dz.U. 2013 poz. 330 tekst jednolity z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o rachunkowości.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. określa przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia programów ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na wszystkich szczeblach administracyjnych oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków.

Tekst jednolity ustawy został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 2014 nr 0 poz. 1446

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.