Archiwum działa zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U 2006.97.673 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U.2002.167.1375).

Do korzystania z tego zasobu przez osoby trzecie konieczne jest zezwolenie Dyrektora Naszej Przykładowej Instytucji.

Zbiory archiwalne obejmują następujące kategorie dokumentów:

  • kategoria 1
  • kategoria 2
  • kategoria 3
  • kategoria 4
  • ..............

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.