Drodzy Państwo dzisiaj ukazało się rozporządzenie MEiN, które szczegółowo określiło sposób organizacji pracy przedszkola w okresie czasowego ograniczenia pracy przedszkola w dniach 29 marca-11 kwietnia 2021 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz określiło listę osób uprawnionych do złożenia wniosku do dyrektora przedszkola                                        o zorganizowanie zajęć dla dziecka w przedszkolu,  do którego uczęszcza to dziecko.

Najważniejszy  ze względu na zapewnienie opieki przedszkolnej jest § 2 ust.4 rozporządzenia:

 Dyrektor przedszkola, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( rodzic ma  obowiązek wykazania spełnienia tych zadań),
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny (tutaj najpewniej: Policja - art. 1 ust. 1 ustawy o Policji, straże gminne - art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy o strażach gminnych),
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369)  (jednostka organizacyjna pomocy społecznej - regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych - w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818), dom pomocy społecznej, placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowe),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa
w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek (zwracam uwagę, że co prawda tym zakresem objęte są wszystkie jednostki oświatowe, ale konieczna jest praca na terenie tych jednostek - prawodawca nie ogranicza tego jednak do nauczycieli, co oznacza, że będą tym objęci również pracownicy samorządowi zatrudnieni w szkołach
i przedszkolach)
– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, do którego uczęszczają te dzieci.

 

W związku z tym NASZE PRZEDSZKOLE będzie pracowało.

Rodzice, którzy znajdą się w grupach wskazanych powyżej mogą przyprowadzić dziecko
do przedszkola. Minister dookreślił, że wystarczy jeden rodzic!!!

Proszę o potwierdzenie u nauczycieli grup obecności dzieci w przedszkolu w wyżej wymienionych dniach do jutra do godziny 12.00.

Warunkiem zorganizowania opieki przedszkolnej jest dostarczenie do przedszkola wniosku rodzica
w poniedziałek w momencie przyprowadzenia dziecka (wzór wniosku poniżej).

                                                             Pozdrawiam serdecznie

                                                           Dyrektor Justyna Krzyżanowska

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
WNIOSEK docx 11.16 KB Justyna Krzyżanowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
sobota, 27 marzec 2021 14:19 Justyna Krzyżanowska