Procedura pierwszeństwa przyjęć

 

  1. Niniejsza procedura ma na celu ograniczenie liczebności oddziałów do poziomu wymaganego przez Wytyczne Epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, zgodnie z którymi:
  • w sali może przebywać do 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, nie więcej niż 14 dzieci,
  • minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.
  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i innych środków komunikacji na odległość wychowawcy oddziałów uzyskują informację, którzy rodzice mają możliwość zapewnienia opieki na dziećmi w domu i nie przyprowadzą dzieci do przedszkola oraz którzy rodzice deklarują chęć przyprowadzenia dziecka.
  2. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, wykluczone jest przyjęcie dziecka do przedszkola.
  3. W razie większej liczby dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z usług przedszkola, niż miejsc w przedszkolu ustalonych z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 1, pierwszeństwo ustala się według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem zasady – pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  4. Informację o gotowości przyjęcia dziecka do przedszkola dostarcza się rodzicom  z wykorzystaniem środków komunikacji, o których mowa w ust. 2.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12 maj 2020 18:00 Justyna Krzyżanowska