Publiczne Przedszkole nr 9 "BAJKA" w Wałczu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 16.00. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.
Czas pracy Przedszkola określa się na mniej niż 5 godzin  i nie więcej niż 9,5 godziny dziennie. 

Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, który uwzględnia wymagania zdrowotne i higieniczne oraz jest dopasowany do założeń programowych i wymagań rodziców.

Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień, potrzeb. Liczbę oddziałów i miejsc w Przedszkolu określa się według normy 2,4 m2 powierzchni sali zajęć na jedno dziecko. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 dzieci.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.