Treść Uchwały

 

UCHWAŁA NR VIII/LVII/473/22 RADY MIASTA WAŁCZ z dnia 8 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/SXLIV/295/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1003, poz. 1079) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, poz. 2445; z 2022 r. poz. 1116) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr VII/SXLIV/295/18 Rady Miasta Wałcz z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1277, poz. 2609) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć ustalony w § 2, określa się opłatę w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Wałcz Maciej Goszczyński DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 17 sierpnia 2022 r. Poz. 353

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała pdf 1.10 MB Justyna Krzyżanowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 31 sierpień 2022 21:18 Justyna Krzyżanowska