dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć.

§ 1
Postanowienia ogólne
1.    Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 4 maja 2020 r.
2.    Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 2
Sposób organizowania zajęć
1.    Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami powinni zadbać  o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach. Zabronione jest prowadzenie zajęć z grupami dzieci z różnych oddziałów, czy przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi oddziałami.
2.    W sali może przebywać do 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci w sali do 14, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.    Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.
4.    Do przestrzeni, o której mowa w ust. 3 nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
5.    Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami przedszkola.
6.    Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do przedszkola. Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw przebywały wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Po zakończeniu zajęć na placu zabaw personel sprzątający musi dokonać dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
7.    Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola – w tym zwłaszcza spacerów czy wycieczek.
8.    Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę.
9.    Zajęcia z gimnastyki śródlekcyjnej powinny być prowadzone przy otwartych oknach.


§ 3
Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych
1.    Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
2.    Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych,  w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co trzy godziny powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień, zawieszonym na tablicy ogłoszeń.
3.    Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
4.    Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający. Brudne naczynia i sztućce powinny być umyte w temperaturze co najmniej 60 st. C.
5.    Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
6.    Zabrania się przynoszenia zabawek przez dzieci z domu.
7.    Nauczyciele, co najmniej raz, dziennie przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
8.    W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
9.    Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.
10.    Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
11.    Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy.

§ 4
Kontakt z osobami trzecimi
1.    Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
2.    W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą bądź kurierem, pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
3.    Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.


§ 5
Odbiór dzieci
1.    Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica powinien ocenić, czy jest ono zdrowe (nie ma objawów chorobowych). W tym celu możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego.
2.    W przypadku gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odbioru dziecka od rodzica w danym dniu.
3.    W sytuacji gdy dziecko przyniosło ze sobą własne zabawki bądź inne niepotrzebne przedmioty, nauczyciel prosi rodzica o ich odebranie dziecku oraz odniesienie ich do domu.
4.    Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom o konieczności przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, a także o nieposyłaniu do przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
5.    Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą posiadać środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również w trakcie przebywania w budynku przedszkola.
6.    Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola,  z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m².

§ 6
Pozostałe regulacje
1.    Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą umieszczone na BIP Przedszkola, głównym Facebooku i grupowych Facebookach.
2.    Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
3.    Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców  i opiekunów prawnych dzieci.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12 maj 2020 15:13 Małgorzata Podgórska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 maj 2020 15:17 Małgorzata Podgórska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 maj 2020 15:19 Małgorzata Podgórska