1. Pracownik przedszkola, który otrzymał wiadomość o wypadku lub był świadkiem wypadku na terenie przedszkola niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, udzielając mu pierwszej pomocy przed medycznej (według trybu określonego w odpowiedniej procedurze).

2. Dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola niezwłocznie zawiadamia o zaistniałym wypadku pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Społecznego Inspektora Pracy oraz organ prowadzący przedszkole i Radę Rodziców.

3. Jeśli zaistniał wypadek ciężki lub zbiorowy, dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola zawiadamia niezwłocznie prokuratora, Kuratora Oświaty oraz naczelnika Wydziału Edukacji.

4. Jeśli do wypadku doszło w wyniku zatrucia dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola zawiadamia niezwłocznie Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

5. Dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik niezwłocznie powiadamiają rodziców dziecka,

6. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

7. W skład zespołu powypadkowego wchodzi: pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Społeczny Inspektor Pracy. Jeżeli z ważnych przyczyn w pracach zespołu nie mogą uczestniczyć w/w osoby, w skład zespołu wchodzi dyrektor przedszkola oraz inny upoważniony pracownik przedszkola legitymujący się przeszkoleniem w zakresie BHP.

8. W pracach zespołu powypadkowego może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole, Kuratora Oświaty lub Rady Rodziców.

9. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

10. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentująca go osobę  o przysługujących mu prawach w toku postępowania powypadkowego.

11. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się: poszkodowanego pełnoletniego, rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego niepełnoletniego.

12. Jeżeli poszkodowanemu na zaznajomienie się z materiałami postępowania powypadkowego nie pozwala mu jego stan zdrowia, zaznajamia się z nimi jego rodzinę.

 13. Protokół powypadkowy (podpisany przez członków zespołu i dyrektora przedszkola) doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego w terminie 14 dni od zakończenia postępowania.

14. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w dokumentacji przedszkola.

15. Organowi prowadzącemu Przedszkole i Kuratorowi Oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.

16. W ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu powypadkowego osoby powiadomione mogą złożyć ustne lub pisemne zastrzeżenia do ustaleń protokołu na ręce przewodniczącego zespołu powypadkowego.

17. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący przedszkole.

18. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może: zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

19. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wypadków dzieci oraz pracowników placówki.

20. Dyrektor przedszkola omawia z pracownikami placówki okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania im.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 16 luty 2020 21:52 Małgorzata Podgórska