Przykładowa Instytucja Naszym Mieście jest jednostką organizacyjną gminy, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Przedmiot, zasady gospodarki finansowej i zasady działania Naszej Instytucji zostały określone w Statucie uchwalonym przez Radę Naszego Miasta (Uchwała XXI/433/08 z dnia 15.09.2008 r.

Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Przykładowej Instytucji jest eksploatacja, administrowanie i zarządzanie:

  1. mieszkaniowym zasobem gminy Nasze Miasto, w tym lokalami stanowiącymi własność gminy Nasze Miasto znajdującymi się w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
  2. nieruchomościami zabudowanymi budynkami użytkowymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Nasze Miasto,
  3. budynkami posadowionych w obrębie nieruchomości zarządzanych przez miasto, których właściciele nie są znani lub nie zostało ustalone miejsce ich pobytu,
  4. nieruchomościami innych podmiotów, pozostającymi w zarządzie KZGM,
  5. innymi nieruchomościami – na polecenie lub za zgodą Burmistrza Gminy Nasze Miasto,
  6. nieruchomościami Skarbu Państwa na polecenie Burmistrza Naszego Miasta działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w ramach gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Zadaniem Przykładowej Instytucji jest również zabezpieczenie nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład zasobu miasta Nasze Miasto i Skarbu Państwa do czasu ich docelowego zadysponowania. 

Siedzibą i obszarem działania Przykładowej Instytucji jest gmina Nasze Miasto.
Nadzór oraz kontrolę nad działalnością Przykładowej Instytucji sprawują Rada Naszego Miasta i Burmistrz Naszego Miasta w ramach posiadanych kompetencji.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.