Działalność

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Wizja absolwenta naszego przedszkola:

 

 • Jest kreatywny, twórczy, otwarty na świat i ludzi;
 • Czuje się Polakiem, znającym symbole narodowe;
 • Potrafi umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce;
 • Dostrzega potrzeby własne oraz innych ludzi;
 • Odróżnia dobro od zła;
 • Okazuje szacunek innym ludziom, jest wobec nic otwarty i tolerancyjny;
 • Zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia;
 • Potrafi współdziałać w zespole;
 • Szanuje środowisko przyrodnicze;
 • Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

 

 • Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, ochronę przed przemocą, poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
 • Przygotowujemy dzieci do twórczego rozwiązywania problemów, ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań oraz zdobywania wiedzy i umiejętności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w życiu dorosłym.
 • Umożliwiamy wszechstronny rozwój Dziecka mając na uwadze jego własny potencjał i możliwości.
 • Dajemy podopiecznym równe szanse.
 • Preferujemy zdrowy i higieniczny tryb życia.
 • Współtworzymy i upowszechniamy piękno poprzez estetykę pomieszczeń przedszkolnych, ład i porządek wokół przedszkola.
 • Jesteśmy otwarci na oczekiwania Dzieci i Rodziców, którzy świadomie włączają się w działalność przedszkola.

Stworzenie Przedszkola jako placówki innowacyjnej, która jednocześnie respektuje walory środowiska i dba o dobro społeczne.

Publiczne Przedszkole Nr 9 „Bajka” jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców, które:

 • Kształtuje u dzieci wartości moralne i patriotyczne;
 • Uwzględnia podmiotowość i dobro dziecka;
 • Ukierunkowuje pracę dziecka na jego potrzeby i wszechstronny rozwój, uwzględniając jego indywidualne możliwości;
 • Rozbudza ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość;
 • Chce wychowywać dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób;
 • Wspiera i jest przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarte na ich potrzeby i oczekiwania;
 • Przygotowuje dzieci do podjęcia systematycznej nauki w Szkole;
 • Stwarza warunki do udziału w nowatorskich programach poprzez stosowanie aktywnych metod podnoszących jakość pracy placówki ( metody aktywne angażują dzieci emocjonalnie, budzą ich zainteresowanie oraz motywację, uczą samodzielnego myślenia i działania).
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom;
 • Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zaangażowaną w rozwój placówki, gotową na systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zgodnie z potrzebami placówki;
 • Posiada estetyczne i dobrze wyposażone sale dydaktyczne;

Podkategorie

Procedury obowiązujące w Publicznym Przedszkolu nr 9 "Bajka" w Wałczu

COM_CONTENT_READ_MOREProcedury